Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Data Protection Advisory Group Sp. z o.o. z siedzibą w Biedronki 68, 02-959 Warszawa adres e-mail: m.ryzop@dpag.pl, tel. 600-094-612
  2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: m.ryzop@dpag.pl
  3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu związanym ze zgłaszanymi przypadkami naruszenia prawa zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Ponadto w celu wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego oraz dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO)
  4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Następnie dane będą archiwizowane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń- nie dłużej niż 5 lat od daty zgłoszenia.
  5. Administrator zapewnia poufności Pani/a danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom współpracującym z Administratorem, którym dane powierzono do przetwarzania.
  6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  7. Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rozpatrywania zgłoszenia.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  10. Administrator informuje, że Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie do zapewnienia świadczenia usług zgodnie z naszą Polityką prywatności.